Showing posts from April, 2019

बाळ: १ वर्षाचे

आता काळजी घ्या, तुमचे बाळ आता शोधाशोध करु शकते! बाळा, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा! लव…

बाळ: ११ महिन्यांचे

तुमचे बाळ चालू लागेल तुमचे बाळ शब्द उच्चारू शकेल, किंवा शब्दांसारखे वाटणारे आ…

बाळ: १० महिन्यांचे

w.adsbygoogle || []).push({}); तुमच्या बाळाला शब्द समजतात! तुमच्या बाळाला सोपे …

बाळ: ९ महिन्यांचे

तुमचे बाळ तुमची नक्कल करु शकते तुमच्या बाळाला वातावरणाची सवय झालेली असते व त्या…

बाळ: ८ महिन्यांचे

बाळलीला पाहा! आता तुमच्या बाळाने रांगायला, किंवा बसायला सुरुवात केली असेल. तुमच…

बाळ: ७ महिन्यांचे

तुमच्या बाळाची उत्सुकता वाढते तुमच्या बाळाला आता कदाचित स्वतःहून खायची इच्छा हो…

बाळ: ६ महिन्यांचे

तुमच्या बाळाला घन आहार द्यायला सुरुवात करा तुमचे बाळ आता स्तनपानाशिवाय घरगुती प…

बाळ: ५ महिन्यांचे

तुमचे बाळ गोल वळू शकते! तुमचे बाळ त्याच्या भावना तुमच्यासारख्या दाखवू शकत नाही.…

बाळ: ४ महिन्यांचे

तुमच्या बाळाला हसवा तुमच्या बाळात झपाट्याने बदल होत आहेत. ते आता काही ठराविक आव…

Load More That is All